Home » Bo Sk , Duchovn A M Tick Bytosti: Bo Stv , D Monick Bytosti, M Tick Bytosti, M Tick Ivo Chy, Boh, Up R, Leviatan, Satan, Vlkolak by Source Wikipedia
Bo Sk , Duchovn A M Tick Bytosti: Bo Stv , D Monick Bytosti, M Tick Bytosti, M Tick Ivo Chy, Boh, Up R, Leviatan, Satan, Vlkolak Source Wikipedia

Bo Sk , Duchovn A M Tick Bytosti: Bo Stv , D Monick Bytosti, M Tick Bytosti, M Tick Ivo Chy, Boh, Up R, Leviatan, Satan, Vlkolak

Source Wikipedia

Published August 10th 2011
ISBN : 9781232992165
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Bo stv, D monick bytosti, M tick bytosti, M tick ivo chy, Boh, Up r, Leviatan, Satan, Vlkolak, Behemot, Elf, R mska mytol gia, Drak, Ziz, Lilit, F nix, Lochnessk pr era, inigami, Alah, Trpasl k, Ohyzd, Golem,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Bo stv, D monick bytosti, M tick bytosti, M tick ivo chy, Boh, Up r, Leviatan, Satan, Vlkolak, Behemot, Elf, R mska mytol gia, Drak, Ziz, Lilit, F nix, Lochnessk pr era, inigami, Alah, Trpasl k, Ohyzd, Golem, Bennu, Feng-chuang, Nevidite?n ru ov jednoro ec, Reem, Kerberos, Nelapsi, Beli l, Alkonost, Olgoj chorchoj, Trickster, Turul, Anu, Morsk panna, Baalzebub, Vodn k, R k asa, Stvorite?, Seraf n, R k asovia. V atok: Boh je term n, ktor asto ozna?uje najvy iu bytos?, pod?a veriacich ?ud je vl dcom alebo stvorite?om sveta alebo je svetu imanentn . Koncepcia jedin ho Boha je charakteristick pre monoteizmus (preto sa slovo Boh p e s ve?k m p smenom), aj ke? niektor formy monoteizmu sa nedaj v dy presne odl i? od niektor ch foriem polyteizmu.V polyteistickom pon man je boh nadprirodzen bytos?, obvykle nesmrte?n . Ak v n bo enstve existuje viac druhov nadprirodzen ch bytost, potom slovom boh ozna?ujeme tie (t ), ktor s hierarchicky najvy ie. Existuje nieko?ko r znych defin ci . Boh v niektor ch n bo enstv ch nemus by? bytos?ou, ako uv dza predch dzaj ca defin cia, a m e by? vykladan ako najvy ia pravda, nekone?no, pr rodn duch at?. Niektor koncepcie Boha m u obsahova? antropomorfick atrib ty, k m v niektor ch je nemo n alebo r hav predstavova? si Boha v akejko?vek fyzickej podobe. Slovo Boh sa v eobecne pou va na pomenovanie bo stva monoteistick ch n bo enstiev. V r znych n bo ensk ch trad ci ch sa pou vaj pre monoteistick ho Boha rozli?n men: Budha nie je bohom, lebo budhizmus nie je n bo enstvo, ale filozofia. V budhizme sa nemodl k nikomu, pracuje sa s vlastnou mys?ou. Boh (Hospodin, P n) je L ska, absol tna, duchovn, najdokonalej ia, vn torne bohat a pritom dokonale jednoduch osobn bytos? nach dzaj ca sa mimo priestoru a mimo ?asu, stvorite? sveta a spasite? ?loveka. Boh je ve?n, ije v neust lej pr tomnosti. Je v adepr tomn, ale nie na sp sob ak hosi fluida, ktor v etk...